Czy straty kompensują zyski? Kwestie podatkowe dotyczące funduszy inwestycyjnych i akcji

Uregulowania podatkowe dotyczące kompensacji dochodów i strat uzyskanych z funduszy inwestycyjnych i akcji nie są jednolite. Mogą zatem wprowadzić w błąd inwestora. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawiamy obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Kiedy można odliczyć stratę od dochodu, a kiedy nie?

Fundusze inwestycyjne

Wielu inwestorów przy obliczaniu podatku należnego Fiskusowi zastanawia się, czy kompensacja dochodów i strat uzyskanych z funduszy inwestycyjnych, jest możliwa. Kwestię tę reguluje artykuł 30a ustęp 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032).

Z treści przepisów wynika, iż dochody uzyskane z funduszy inwestycyjnych nie mogą zostać pomniejszone dla celów podatkowych o poniesione straty. Od dochodu pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19%.

Za dochód podlegający opodatkowaniu przyjmuje się przychód uzyskany w następstwie umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, przy czym, zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, za koszt uzyskania przychodu uznaje się wydatki przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa.

Warto jednak mieć na uwadze to, iż inwestor nie rozlicza się samodzielnie z powstałego w ten sposób obowiązku podatkowego. Zobowiązanie to ciąży na Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, które, jako płatnik, oblicza, pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek w odpowiednim terminie do właściwego urzędu skarbowego. Co więcej, TFI ma obowiązek złożyć roczną deklarację PIT-8AR. Dokonuje tego w określonym terminie we właściwym urzędzie skarbowym.

Akcje

Nieco inaczej ma się sprawa z kompensacją dochodów i strat uzyskanych z inwestycji w papiery wartościowe, w tym w akcje, co wynika z innego sposobu definiowania tych instrumentów przez ustawodawcę. Wówczas zastosowanie znajduje artykuł 30b ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT. Pozwala on na dokonywanie odliczeń strat od dochodu, zanim naliczony zostanie podatek, przy czym również i w tym przypadku są pewne ograniczenia, wskazujące na maksymalną kwotę odliczenia.

Zgodnie z artykułem 9 ust. 3 ustawy o PIT stratę można odliczyć od dochodu w najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych. Odliczana kwota nie może jednak przekroczyć rocznie 50% tej straty. Zasada ta jednak nie dotyczy strat z funduszy inwestycyjnych.

Zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi jako atrakcyjnej formy lokowania kapitału stale rośnie. Czy jednak przyniesie to korzystne z punktu widzenia inwestora zmiany legislacyjne? Czas pokaże.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *