Obligacje korporacyjne kuponowe i zerokuponowe – co to jest, czym się różnią?

obligacje zerokuponowe

Większość początkujących inwestorów, choć nie zdaje sobie z tego nawet sprawy, wybiera obligacje kuponowe, które gwarantują odsetki wynikające z oprocentowania, zapewniając tym samym regularny zysk. Warto jednak wiedzieć, czym dokładnie charakteryzują się obligacje kuponowe i zerokuponowe oraz jakie są różnice między nimi.

Obligacje korporacyjne – podstawowe informacje

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego. W praktyce oznacza to, że inwestor decyduje się „pożyczyć” swój kapitał wybranej spółce, a w zamian za to przedsiębiorstwo najczęściej wypłaca mu odsetki. Natomiast po terminie wykupu, który kończy jednocześnie okres trwania inwestycji, emitent zwraca cały pożyczony kapitał. Tym obligacje korporacyjne różnią się m.in. od akcji, że po wykupie przez emitenta papierów dłużnych, inwestor nie jest już z nim w żaden sposób związany.

Ponadto dłużne papiery wartościowe mogą zostać wyemitowane wyłącznie przez spółki posiadające osobowość prawną, tj. spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Same obligacje można podzielić ze względu na okres do wykupu, poziom ryzyka inwestycyjnego oraz ze względu na wartość sprzedaży. Więcej informacji na temat obligacji korporacyjnych znajdziesz na http://bestcapital.pl/faq-obligacje-korporacyjne/, gdzie umieszczane są odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące rynku papierów wartościowych.

Obligacje kuponowe

Obligacje kuponowe to jedne z najczęściej wybieranych dłużnych papierów wartościowych. Inwestor, aby je wykupić, musi opłacić cenę emisyjną równą wartości nominalnej. Co to oznacza? Wartość nominalna to kwota, od której naliczane są odsetki, natomiast cena nominalna to kwota zakupu papierów dłużnych ustalana przez emitenta – może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej.

Kolejną, istotną kwestią w przypadku obligacji kuponowych jest to, że na podstawie wysokości oprocentowania inwestorowi wypłacane są odsetki. Wyróżnia się obligacje o stałym kuponie (w warunkach emisji określana jest wielkość kuponu, czyli odsetek), obligacje o zmiennym kuponie (wysokość kuponu zależy od czynników rynkowych) oraz obligacje o kuponie okresowo korygowanym (np. kupon co roku wzrasta o określoną ilość punktów procentowych).

Obligacje kuponowe dzieli się również ze względu na częstotliwość wypłacania odsetek na miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne.

Obligacje zerokuponowe

Obligacje zerokuponowe nie są oprocentowane, a więc inwestorowi nie są wypłacane żadne odsetki. Na czym więc się zarabia? Najczęściej papiery dłużne są kupowane po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna oferowana przez emitenta w momencie wykupu, co oznacza, że zysk jest zależny od różnicy pomiędzy wartością nominalną, a ceną emisyjną.

Trzeba jednak wiedzieć, że ten rodzaj papierów dłużnych jest bardziej ryzykowny – w przypadku, gdy w czasie trwania inwestycji dojdzie do bankructwa emitenta, przez które stanie się on niewypłacalny, można nie odzyskać wpłaconego kapitału. Nie ma też możliwości kontrolowania jego płynności finansowej.
A kiedy ich zakup może być korzystny? Gdy chcesz odroczyć w czasie płacenie podatków – są one obliczane dopiero po wykupieniu papierów dłużnych przez emitenta, co może nastąpić zarówno po roku, jak i po kilku latach. Co więcej, podatek jest płacony wyłącznie od wypracowanego zysku, zarówno w przypadku rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Ten aspekt zachęca wielu inwestorów, szczególnie tych, dla których obligacje są sposobem na dywersyfikację portfela.

Które z tych rozwiązań jest bardziej korzystne? Wszystko zależy od tego, jak duże ryzyko chcesz podjąć i czy bardziej zależy Ci na regularnym, stabilnym zysku czy na jednorazowym zarabianiu wyższych kwot. Jeśli masz wątpliwości, możesz skontaktować się z doradcą Catalyst, sprawdź jednak wcześniej, czy uzyskał on autoryzację Giełdy Papierów Wartościowych – wtedy możesz być pewnym jego kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *