Fundusze mieszane i agresywne – rozwiązania dla inwestorów akceptujących wyższe ryzyko

Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych sprawia, że inwestorzy mogą lokować swój kapitał w aktywa cechujące się zróżnicowanym potencjałem generowania zysków, co oczywiście wiąże się z odpowiednio wysokim ryzykiem. Na rynku dostępne są między innymi fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), oferujące atrakcyjne stopy zwrotu. Jakie możliwości ma inwestor akceptujący wyższe ryzyko?

Fundusze inwestycyjne zamknięte mieszane

W tej kategorii funduszy wyróżnić można następujące rozwiązania hybrydowe:

  • fundusze zrównoważone – zysk płynący z inwestycji, a tym samym i ryzyko, są tym większe, im większy jest udział instrumentów ryzykownych w portfelu – inwestują 40-60% aktywów w akcje,
  • fundusze stabilnego wzrostu – zwykle oferują niższe stopy zwrotu niż fundusze zrównoważone, co wiąże się jednak z mniejszym ryzykiem utraty kapitału, co wiąże się z tym, iż inwestują do 40% środków w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
  • fundusze z ochroną kapitału – dzięki alokacji portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery inwestycyjne oraz instrumenty pochodne i papiery wartościowe o stałym dochodzie fundusze te zabezpieczają swoje jednostki uczestnictwa przed spadkiem wartości poniżej określonego poziomu,
  • fundusze aktywnej alokacji – w przypadku tych funduszy udział akcji i obligacji nie ma stałego poziomu i może się zmieniać w przedziale od 0 do 100%. Na wysokość potencjalnych zysków i ryzyka wpływa przede wszystkim koniunktura na rynku giełdowym. Ważne jest również odpowiednie zarządzanie funduszem.

Fundusze inwestycyjne zamknięte agresywne

Wyróżnia się wśród nich fundusze akcji, których celem jest osiągnięcie jak największego zysku, co wiąże się ze stosunkowo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusze te, jak sama nazwa wskazuje, lokują środki przede wszystkim w akcje, ale także inne udziałowe papiery wartościowe, takie jak kwity depozytowe czy też prawa do akcji.

Jak działają agresywne FIZ-y? Kiedy na rynku akcji panuje korzystna koniunktura, inwestor może liczyć na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu. Jeśli jednak do czynienia mamy z bessą, jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych mogą w znacznym stopniu obniżyć swoją wartość.

Inwestując w agresywne FIZ-y, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim wysokie ryzyko utraty kapitału, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej. Aby w pewien sposób je ograniczyć, zaleca się przyjęcie jak najdłuższego horyzontu inwestycyjnego, sięgającego nawet kilkudziesięciu lat. Pamiętajmy, iż są to rozwiązania kierowane do osób cechujących się wysoką skłonnością do ryzyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *